На страницата „Статус“, до която можете да достигнете от Профил>Услуги>Статус, можете да видите платените услуги, които сте активирали, кога са активирани и на коя дата изтича преплатеният период за съответната услуга.